Diaconaat


De kern van het diaconale werk is het omzien naar elkaar. Het fundament van het diaconale werk is het voorbeeld van Christus: zoals hij zich aan ons gaf, zo moeten wij er voor elkaar zijn. Als diaconie willen wij de gemeente helpen om invulling geven aan deze roeping. Het werk van de diaconie binnen de Hillegondakerk rust op twee pijlers: toerusting en ondersteuning.

Bij toerusten gaat het om het bewustmaken van de gemeente van haar diaconale roeping. Door de samenwerking met Present geven we u de gelegenheid om een dag de handen uit de mouwen te steken voor de Rotterdamse medemens die wel een steun in de rug kan gebruiken. Daarnaast willen wij als diaconie gemeenteleden praktische tips geven voor een leven waarin naar elkaar omzien vanzelfsprekend is. Afgelopen jaar hebben we als gemeente een aantal keer met elkaar over dit thema nagedacht. Dit jaar zetten we onze woorden, gedachten en ideeën om in daden. Dit doen we op drie manieren:
  1. Het opzetten van een gavenbank: een gavenbank is een database waarin zaken staan waar gemeenteleden goed in zijn en die ingezet kunnen worden om andere mensen te helpen;
  2. Het organiseren van een vrijwilligers(toerustings)avond (samen met de kerkrentmeesters);
  3. Het starten van een kleinschalig maar blijvend project in de wijk. Ieder gemeentelid met een hart voor de wijk nodigen wij uit om mee te denken en te werken aan een nieuw initiatief, wat zich richt op een nood in de wijk.

Ondersteuning in noodsituaties
We ondersteunen elkaar door het geven van hulp in noodsituaties, zowel aan gemeenteleden als daarbuiten. Voor diaconale hulpvragen voor uzelf of een ander gemeentelid kunt u altijd contact opnemen met één van de diakenen. Wij zullen hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan en u zo goed mogelijk helpen. Ook als u al in een hulpverleningstraject zit en uw ervaringen wilt delen, dan kunt u bij ons terecht.

Diaconaal Jaardoel
Ook steunen we dit jaar weer een of meerdere goede doelen, waar (ex)gemeenteleden bij betrokken zijn. Dit jaar is het jaardoel House of Hope. House of Hope is een sociaal initiatief op Rotterdam-Zuid. Honderden vrijwilligers en wijkbewoners zetten zich, onder leiding van een klein team professionals, in voor een betere wijk. Lees meer

Diaconale collectes
Tijdens de kerkdiensten zamelen wij geld in dat wordt gebruikt om projecten in arme landen, ontwikkelingsgebieden of dichterbij huis te ondersteunen. De collecte voor de diaconie is altijd de eerste van de twee collectes die in de diensten worden gehouden.

Samenwerking stichting Present
De Hillegondakerk werkt samen met Stichting Present Rotterdam. De missie van deze stichting is om een brug te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Ook dit jaar krijgt u de gelegenheid om samen met uw bijbelkring de handen uit de mouwen te steken.
Meer informatie: Paul van Rijswijk, diaconie@hillegondakerk.nl

Dorcasactie
Jaarlijks wordt in november de Dorcas voedselpakettenactie gehouden. Met de gemeente en buurtbewoners – in samenwerking met de Albert Heijn en de Plus – worden voedselpakketten gevuld en ingezameld. Wilt u meehelpen met het uitdelen van boodschappenlijstjes, stimuleren van potentiele ‘gevers’, verpakken van de boodschappen of het in ontvangst nemen/sorteren van de pakketten, dan horen wij dat graag van u. Ieder jaar zijn weer veel vrijwilligers nodig die een dagdeel of een uurtje ter beschikking stellen van mensen in Oost Europa die het in de winterperiode erg moeilijk hebben en voor wie de voedselpakketten een regelrecht geschenk zijn.
Ook is er in het voorjaar een kledingproject voor Dorcas. Gedragen, goede, heel en gewassen kleding wordt ingezameld. Ook hier hebben we vrijwilligers voor nodig. 
Meer informatie: Rob van Bamberg en Johan Boonstoppel, dorcasactie@hillegondakerk.nl

Wijkcollege van Diakenen
Voorzitter Wijkcollege van Diakenen: Johan Boonstoppel
Penningmeester Wijkcollege van Diakenen: Barend Pieter van Kooten
Leden Wijkcollege van Diakenen: Elske Bamberg, Hanneke Bontenbal, Klasien Hengstmengel en Paul van Rijswijk
De wijkdiaconie maakt deel uit van het College van Diaken van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand. Waar mogelijk werken we samen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Dorcas voedselactie.

Contact
U kunt contact opnemen met de diaconie via e-mail: diaconie@hillegondakerk.nl