Diaconaat


De kern van het diaconale werk is het omzien naar elkaar. Het fundament van het diaconale werk is het voorbeeld van Christus: zoals hij zich aan ons gaf, zo moeten wij er voor elkaar zijn. Als diaconie willen wij de gemeente helpen om invulling geven aan deze roeping. Het werk van de diaconie binnen de Hillegondakerk rust op twee pijlers: toerusting en ondersteuning.

Bij toerusten gaat het om het bewustmaken van de gemeente van haar diaconale roeping. Daarnaast willen wij dit concreet omzetten in daden: het ondersteunen van onze medemens. Dit doen we o.a. op de volgende manieren:

Ondersteuning in noodsituaties
We ondersteunen elkaar door het geven van hulp in noodsituaties, zowel aan gemeenteleden als daarbuiten. Voor diaconale hulpvragen voor uzelf of een ander gemeentelid kunt u altijd contact opnemen met één van de diakenen. Wij zullen hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan en u zo goed mogelijk helpen. Ook als u al in een hulpverleningstraject zit en uw ervaringen wilt delen, dan kunt u bij ons terecht.

Diaconaal Jaardoel
Ook steunen we dit jaar weer een of meerdere goede doelen, waar (ex)gemeenteleden bij betrokken zijn. Dit jaar is het jaardoel House of Hope. House of Hope is een sociaal initiatief op Rotterdam-Zuid. Honderden vrijwilligers en wijkbewoners zetten zich, onder leiding van een klein team professionals, in voor een betere wijk. Lees meer

Diaconale collectes
Tijdens de kerkdiensten zamelen wij geld in dat wordt gebruikt om projecten in arme landen, ontwikkelingsgebieden of dichterbij huis te ondersteunen. De collecte voor de diaconie is altijd de eerste van de twee collectes die in de diensten worden gehouden.

Gavenbank
een gavenbank is een database waarin zaken staan waar gemeenteleden goed in zijn en die ingezet kunnen worden om andere mensen te helpen;

Dorcasactie
Jaarlijks wordt in november de Dorcas voedselpakettenactie gehouden. Met de gemeente en buurtbewoners – in samenwerking met de Albert Heijn en de Plus – worden voedselpakketten gevuld en ingezameld. Wilt u meehelpen met het uitdelen van boodschappenlijstjes, stimuleren van potentiele ‘gevers’, verpakken van de boodschappen of het in ontvangst nemen/sorteren van de pakketten, dan horen wij dat graag van u. Ieder jaar zijn weer veel vrijwilligers nodig die een dagdeel of een uurtje ter beschikking stellen van mensen in Oost Europa die het in de winterperiode erg moeilijk hebben en voor wie de voedselpakketten een regelrecht geschenk zijn.
Ook is er in het voorjaar een kledingproject voor Dorcas. Gedragen, goede, heel en gewassen kleding wordt ingezameld. Ook hier hebben we vrijwilligers voor nodig. 
Meer informatie: Rob van Bamberg en Baren Pieter van Kooten, dorcasactie@hillegondakerk.nl

Wijkcollege van Diakenen
Voorzitter Wijkcollege van Diakenen: Johan Boonstoppel
Penningmeester Wijkcollege van Diakenen: Barend Pieter van Kooten
Leden Wijkcollege van Diakenen: Elske Bamberg, Hans Boersma, Klasien Hengstmengel en Paul van Rijswijk
De wijkdiaconie maakt deel uit van het College van Diaken van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand. Waar mogelijk werken we samen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Dorcas voedselactie.

Contact
U kunt contact opnemen met de diaconie via e-mail: diaconie@hillegondakerk.nl