Financiën en Onderhoud


De kerkrentmeesters houden zich bezig met het onderhoud van de Hillegondakerk en het wijkgebouw De Veste. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het financiële beleid van de wijkgemeente. Beide taken worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het centrale College van Kerkrentmeesters. Het wijkcollege heeft echter een ruime mate van zelfstandigheid voor de keuzes van onderhoud en besteding van de aan haar beheer toevertrouwde gelden.

Wijkcollege van Kerkrentmeesters
Voorzitter Wijkcollege van Kerkrentmeesters: Wigle de Jong
Penningmeester Wijkcollege van Kerkrentmeesters: Rob van de Linde
Beheer en Onderhoud: Adriaan Louwerse, Dirk Jan Peters en Francois van der Hoff

Contact
U kunt contact opnemen met de kerkrentmeesters via mail: kerkrentmeesters@hillegondakerk.nl

Actie Kerkbalans
Ieder jaar wordt er medio januari de landelijke actie ‘Actie Kerkbalans’ gehouden. Een onmisbare bron van inkomsten voor onze wijk. Ieder die is ingeschreven bij onze wijkgemeente, het zij op basis van geografie of op basis van voorkeur, ontvangt een verzoek tot financiële bijdrage. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen wijkgemeente en is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL95 FVLB 0699541646 t.n.v. CVK Prot. Gem. Rotterdam-Noordrand onder vermelding van AKB Hillegondakerk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Dirk Jan Peters, via mail: kerkrentmeesters@hillegondakerk.nl.

Collectebonnen
Voor de collectes van onze wijkgemeente zijn collectebonnen verkrijgbaar. Er zijn bonnen met de volgende coupures: € 0,60, € 1,30 € 2,50 (per vellen van 20 stuks). De collectebonnen zijn uitsluitend verkrijgbaar door overmaking van het bedrag van de gewenste collectebonnen naar bankrekening NL91 INGB 0005077302 t.n.v. Wijkgemeente Hillegondakerk te Rotterdam. Onder vermelding van ‘… x(aantal) collectebonnen van € y’ Bijv. U maakt € 12,- over onder vermelding van 20 x collectebonnen van € 0,60. In het folderrek in de kerk is een informatiefolder beschikbaar. U kunt uw collectebonnen ook bestellen via: http://collectebonnen.hillegondakerk.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij Rob van de Linde, via mail: penningmeester@hillegondakerk.nl.