Pastoraat


Pastorale structuur

Pastoraat is een blijk van omzien naar elkaar. We beseffen in pastorale gesprekken, meer dan bij andere gesprekken, de aanwezigheid van Christus. In zijn Naam ontmoeten we elkaar. Een pastoraal gesprek kan gevoerd worden tussen gemeenteleden en is niet per se ambtelijk van aard. Dit omzien naar elkaar kan omschreven worden als informeel pastoraat en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden.

Het formele pastoraat wordt vanuit de kerkenraad georganiseerd of ingezet en dient ervoor om het informele pastoraat te ondersteunen en te stimuleren.
De wijkpredikant is verantwoordelijk voor het crisispastoraat, bijvoorbeeld rondom ziekte en rouw. Daarnaast is aan onze wijkgemeente een emeritus predikant verbonden voor het bezoek aan de leden die ouder zijn dan 80 jaar. De gemeente is opgedeeld in zeven wijksecties. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers zijn verantwoordelijk voor het bezoekwerk in de wijken van de gemeente. Daarnaast is er een ouderling voor het jeugdwerk en is er een ouderling voor het contact met studenten.

U mag er op rekenen, dat hetgeen u de predikant, de ouderlingen en pastoraal bezoekers in vertrouwen vertelt, geheim blijft. In situatie van bijvoorbeeld ziekte en rouw, maar ook in andere omstandigheden, waarin u een gesprek wilt, kunt u de predikant en/of wijkouderling daarvan in kennis stellen. We hopen dat u niet schroomt een beroep op hen te doen. Naar elkaar omzien bouwt de gemeente.
 

Predikanten

Ds. D.M. van de Linde is de predikant voor de hervormde wijkgemeente Hillegondakerk.
Ds. Van de Linde werd geboren in 1952 in Rotterdam. Na zijn studie theologie in Utrecht was hij predikant in de gemeenten Oudewater, Hattem, Groningen, Gorinchem en sinds 1999 in Rotterdam-Hillegersberg. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen.

Ds. Van de Linde is in principe te bereiken in De Veste, het gebouw aan de voet van de Hillegondakerk:
Adres: Kerkdreef 2
Telefoon: 010 - 418 62 29
E-mail: dmvdlinde@hillegondakerk.nl

Ds. D. Siebelink is sinds 2009 voor een dagdeel in de week aan de gemeente verbonden als bijstand in het pastoraat. Hij bezoekt de gemeenteleden die ouder zijn dan 80 jaar. Contact met ds. Siebelink verloopt via ds. Van de Linde of via de scriba.


Ouderlingen

De verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg wordt bepaald door het adres waar een gemeentelid woont. De gemeente is verdeeld in zeven wijksecties. Voor iedere wijk is een ouderling aangesteld. De globale indeling is op deze website te vinden op de pagina ‘wijkindeling’. In de Hillegondakerk is een folder beschikbaar waarin per straat is aangegeven welke wijkouderling verantwoordelijk is. Ook de contactgegevens van de wijkouderlingen zijn hierin te vinden.

Naast de wijkouderlingen zijn er ouderlingen met een bijzondere opdracht.
Jeugdouderling Cees Vlot is verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de gemeente. De coördinatie van dit jeugdwerk wordt uitgevoerd met behulp van de jeugdraad. In de jeugdraad denken vertegenwoordigers van de crèche, kindernevendienst, tentweek en de diverse clubs na over de activiteiten die voor jongeren in de gemeente georganiseerd worden.

Ouderling Joost Hengstmengel is verantwoordelijk voor het werk onder studenten. Hij is beschikbaar voor studenten die aan onze gemeente verbonden zijn en voor hen die voor kortere tijd met de gemeente meeleven. Studenten (zowel HBO als WO) kunnen voor vragen of gesprek bij deze ouderling terecht. Ook kunnen zij deelnemen aan een gesprekskring voor studenten waarin onder andere vragen rondom geloofstwijfel aan de orde komen.

Ouderling Kees Donker is de scriba van de kerkenraad.