Pastoraat


Pastorale structuur

Pastoraat is een blijk van omzien naar elkaar. We beseffen in pastorale gesprekken, meer dan bij
andere gesprekken, de aanwezigheid van Christus. In zijn Naam ontmoeten we elkaar. Een pastoraal
gesprek kan gevoerd worden tussen gemeenteleden en is niet per se ambtelijk van aard. Dit omzien
naar elkaar kan omschreven worden als informeel pastoraat en is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden.Het formele pastoraat wordt vanuit de kerkenraad georganiseerd of ingezet en dient ervoor om het informele pastoraat te ondersteunen en te stimuleren.

Met het afscheid en vertrek van dominee Van de Linde zijn de wijkouderlingen het eerste
aanspreekpunt als het gaat om pastorale zaken. In crisissituaties kan er ook contact worden
opgenomen met een predikant. Dit verloopt in principe via de wijkouderling of de scriba. Het is van
belang dat u zorg of vreugde ook met hen deelt, omdat ze dit dan ook kennen. Zonder hen daarvan
in kennis te stellen weten ze ook daar niet van. Ook kunt u bij hen aangeven of voorbede of dank
voor zorg of vreugde is gewenst. Niet iedereen stelt het op prijs namelijk dat hij/zij bij name wordt
genoemd.

Mocht u niet lid zijn van onze wijkgemeente of niet weten onder welke wijk u valt kunt u ook contact
opnemen met de scriba, broeder Pleizier, bereikbaar op scriba@hillegondakerk.nl. De wijkindeling kunt u ook vinden op deze website

Daarnaast is aan onze wijkgemeente een emeritus predikant verbonden voor het bezoek aan de
leden die ouder zijn dan 80 jaar. De gemeente is opgedeeld in zeven wijksecties. De wijkouderlingen
en pastoraal bezoekers zijn verantwoordelijk voor het bezoekwerk in de wijken van de gemeente.
Daarnaast is er een ouderling voor het jeugdwerk en is er een ouderling voor het contact met
studenten.

U mag er op rekenen, dat hetgeen u de predikant, de ouderlingen en pastoraal bezoekers in
vertrouwen vertelt, geheim blijft. In situatie van bijvoorbeeld ziekte en rouw, maar ook in andere
omstandigheden, waarin u een gesprek wilt, kunt u de predikant en/of wijkouderling daarvan in
kennis stellen. We hopen dat u niet schroomt een beroep op hen te doen. Naar elkaar omzien bouwt
de gemeente.
 

Predikanten

Onze gemeente is vacant. Dat betekent dat we momenteel geen eigen predikant hebben. Voor
pastorale zaken kunt u zich wenden tot de wijkouderlingen of de scriba, Arian Pleizier (scriba@hillegondakerk.nl).
Ds. D. Siebelink is sinds 2009 voor een dagdeel in de week aan de gemeente verbonden als bijstand
in het pastoraat. Hij bezoekt de gemeenteleden die ouder zijn dan 80 jaar. Contact met ds. Siebelink
verloopt via de scriba.

Ds. D. Siebelink is sinds 2009 voor een dagdeel in de week aan de gemeente verbonden als bijstand in het pastoraat. Hij bezoekt de gemeenteleden die ouder zijn dan 80 jaar. Contact met ds. Siebelink verloopt via ds. Van de Linde of via de scriba.


Ouderlingen

De verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg wordt bepaald door het adres waar een gemeentelid woont. De gemeente is verdeeld in zeven wijksecties. Voor iedere wijk is een ouderling aangesteld. De globale indeling is op deze website te vinden op de pagina ‘wijkindeling’. In de Hillegondakerk is een folder beschikbaar waarin per straat is aangegeven welke wijkouderling verantwoordelijk is. Ook de contactgegevens van de wijkouderlingen zijn hierin te vinden.

Naast de wijkouderlingen zijn er ouderlingen met een bijzondere opdracht.
Jeugdouderling Annelies v.d. Maarl is verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de gemeente. De coördinatie van dit jeugdwerk wordt uitgevoerd met behulp van de jeugdraad. In de jeugdraad denken vertegenwoordigers van de crèche, kindernevendienst, tentweek en de diverse clubs na over de activiteiten die voor jongeren in de gemeente georganiseerd worden.

Ouderling Joost Hengstmengel is verantwoordelijk voor het werk onder studenten. Hij is beschikbaar voor studenten die aan onze gemeente verbonden zijn en voor hen die voor kortere tijd met de gemeente meeleven. Studenten (zowel HBO als WO) kunnen voor vragen of gesprek bij deze ouderling terecht. Ook kunnen zij deelnemen aan een gesprekskring voor studenten waarin onder andere vragen rondom geloofstwijfel aan de orde komen.

Ouderling Arian Pleizier is de scriba van de kerkenraad.