Diaconie

De kern van het diaconale werk is het omzien naar elkaar in navolging van het voorbeeld van Christus. Zoals hij zich aan ons gaf, zo moeten wij er voor elkaar zijn. Als diaconie willen wij de gemeente helpen om invulling geven aan deze roeping. Het werk van de diaconie binnen de Hillegondakerk rust op twee pijlers: toerusting en ondersteuning.

Bij toerusten gaat het om het bewustmaken van de gemeente van haar diaconale roeping. Daarnaast willen wij dit concreet omzetten in daden: het ondersteunen van onze medemens. Dit doen we o.a. op de volgende manieren:

Ondersteuning in noodsituaties

We ondersteunen elkaar door het geven van hulp in noodsituaties, zowel aan gemeenteleden als daarbuiten. Voor diaconale hulpvragen voor uzelf of een ander gemeentelid kunt u altijd contact opnemen met één van de diakenen. Wij zullen hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan en u zo goed mogelijk helpen. Ook als u al in een hulpverleningstraject zit en uw ervaringen wilt delen, dan kunt u bij ons terecht.

Diaconaal Jaardoel

Ook steunen we dit jaar weer een of meerdere goede doelen, waar (oud)gemeenteleden bij betrokken zijn. Dit jaar is het jaardoel het ZWO project Kenia. Onder gezamenlijkheid van de Noordrandgemeenten is er het plan opgepakt om een project in Kenia te ondersteunen van de stichting Terry Child Support. Dit project van deze stichting heeft als doel om kwetsbare jongeren toe te rusten en hun weerbaarheid te vergroten. Voor dit ZWO-project (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) zal dit jaar, dankzij diverse activiteiten, geld worden opgehaald door alle Noordrandgemeenten. Komend jaar zal er ook vanuit de diaconie van de Hillegondakerk extra aandacht aan worden besteed.

Diaconale collectes

Tijdens de kerkdiensten zamelen wij geld in dat wordt gebruikt om projecten ontwikkelingsgebieden of dichterbij huis te ondersteunen. De collecte voor de diaconie is altijd de eerste van de twee collecten die in de diensten worden gehouden.

Gavenbank

De gavenbank is een database waarin talenten van gemeenteleden zijn verzameld. Wanneer iemand in de gemeente hulpbehoevend is, kan een beroep gedaan worden op de leden om een helpende hand te bieden.

Dorcasactie

Ieder jaar wordt in november de Dorcas voedselpakettenactie gehouden. Met de gemeente en buurtbewoners – in samenwerking met de Albert Heijn en de Plus – worden voedselpakketten gevuld en ingezameld. Ieder jaar helpen weer veel vrijwilligers mee aan dit initiatief. Op deze manier draagt de Hillegondakerk een steentje te bij om mensen in Oost Europa tijdens de winterperiode te ondersteunen. Ook is er in het voorjaar een kledingproject voor Dorcas. Gedragen, goede, heel en gewassen kleding wordt ingezameld. Voor meer informatie kunt u zich richten tot Paul van Rijswijk of Rob Bamberg, dorcasactie@hillegondakerk.nl.

Wijkcollege van Diakenen

Leden Wijkcollege van Diakenen:
Hans Boersma (voorzitter) Johan Boonstoppel Agnes Goedhart (penningmeester) Jan van der Helm Klasien Hengstmengel Paul van Rijswijk

De wijkdiaconie maakt deel uit van het College van Diaken van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand.

Contact

U kunt contact opnemen met de diaconie via e-mail: diaconie@hillegondakerk.nl.