Pastoraat

Pastoraat betekent omzien naar elkaar. We realiseren ons in pastorale gesprekken dat Christus daarbij aanwezig is. Een pastoraal gesprek kan gevoerd worden tussen gemeenteleden. Dit informele pastoraat en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenteleden. Daarnaast wordt het formele pastoraat vanuit de kerkenraad georganiseerd.

De volgende personen geven vorm aan het bezoekwerk: Onze predikant, ds. Reijm, is verantwoordelijk voor het pastoraat bij crisiservaringen (zoals ziekte en overlijden) en belangrijke levensmomenten (zoals geboorte en huwelijk). Ds. Van Vuuren bezoekt leden die ouder zijn dan 80 jaar. Hij is als emeritus-predikant verbonden aan onze wijkgemeente. Contact met ds. Van Vuuren verloopt via ds. Reijm of de scriba. De wijkouderlingen en pastoraal bezoekers zijn verantwoordelijk voor het reguliere bezoekwerk in de wijken van de gemeente. De gemeente is opgedeeld in zeven wijksecties. Hun namen en de wijkindeling vindt u hier. Studentenouderling: één van de ouderlingen, Rien den Besten, richt zich op de pastorale zorg onder studenten. Jeugdouderling Annelies van der Maarl richt zich speciaal op de kinderen en jongeren.

In een situatie van bijvoorbeeld ziekte en rouw, maar ook in andere omstandigheden waarin u een gesprek wilt, kunt u contact opnemen met de predikant en/of wijkouderling. Schroom niet om beroep op hen te doen. Alles wat u deelt met de predikant, de ouderlingen en pastoraal bezoekers is vertrouwelijk. Zij hebben hiervoor een gelofte afgelegd.

Mocht u lid zijn van onze wijkgemeente of niet weten onder welke wijk u valt, kunt u ook contact opnemen met onze scriba Hans Boersma via scriba@hillegondakerk.nl.